С настъпване на пролетно – летния сезон и повишаването на температурите, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в земеделските обработваеми земи и горските територии.

В тази връзка отново се стартират информационно – разяснителните кампании "Спри горските пожари – научи как“ и "пази реколтата от пожар“. Целта на кампаниите е информацията да достигне до възможно повече хора и това да помогне за намаляване броя на възникналите произшествия вследствие човешка дейност и опазване живота и здравето на населението чрез формиране на безопасно поведение.

През последните години горски и полски пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Пожарната статистика показва, че само 3 % от възникналите горски или полски пожари се причиняват от природни явления (мълнии), а в останалите 97 % основна причина за огнените бедствия е човешката небрежност. Всеки пребиваващ в гора или в близост до залесени площи трябва да спазва мерките за пожарна безопасност. Възникнал пожар, можем да установим по наличието на пламъци, дим, падащи сажди, мирис на изгоряло, както и по поведението на животните.

Необходимо е спазването на определени правила през пожароопасния летен сезон:

•        Да не се допуска изхвърляне на неизгасени фасове и клечки кибрит, включително и от автомобилите, с които се преминава покрай или през горски участъци.

•        Да не се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа и да предизвикат запалване на суха растителност.

•        Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са съоръжени с искрогасители.

•        Да се пали огън в горските територии или земеделските площи, единствено на специално обозначените и устроени за целта туристически места.

•        Никога да не се пали огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.

•        Разчистването от сухи клони и др. в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

При възникване на пожар следвайте препоръките на експертите:

•        При открити признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци) трябва да се извърши оценка на обстановката – да се определи мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на огъня и скоростта на разпространение.

•        Ако имате информация за хора, пребиваващи до огнището на запалване, но няма признаци да са усетили пожара – уведомете ги и заедно се отдалечете от опасното място.

•        Предпазвайте дихателните си пътища чрез поставяне на мокри кърпи или други лични предпазни средства.

•        Ако пожарът е в начална фаза трябва да се предприемат мерки за угасяне чрез: насипване на пръст, пясък, потушаване с тупалки от зелени клони.

•        Съобщете за възникналия пожар на телефон 112. Ако няма покритие на мобилните мрежи съобщете в най – близкото кметство или обект.